คณะกรรมการบริษัท

นายมีชัย วีระไวทยะ
 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
รายละเอียดเพิ่มเติม
นายอมร ดารารัตนโรจน์
 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • ประธานกรรมการบริหาร
รายละเอียดเพิ่มเติม
นางอัมพร ปุรินทวรกุล
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการอิสระ
รายละเอียดเพิ่มเติม
นายนพรัตน์ พานทองวิริยะกุล
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
รายละเอียดเพิ่มเติม
นายศิลป์ชัย รักษาพล
 • กรรมการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์
 • กรรมการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
นายโกมล ดารารัตนโรจน์
 • กรรมการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
นางสาวศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์
 • กรรมการ
 • รองประธานกรรมการบริหาร
รายละเอียดเพิ่มเติม
นายสุรพล ดารารัตนโรจน์
กรรมการ
รายละเอียดเพิ่มเติม