นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์

 • กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 29 September 1993
สัดส่วนการถือหุ้น : 26,250,000 หุ้น
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาบัตร วปอ. 56 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Accreditation Program (DAP) 124/2016

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วตท.28
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท แค็บ ไดรเวอร์ส จำกัด
 • 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท เอเชีย แค็บ แอพพลิเคชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด
 • 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท ซี เอ็ม เอส โฮลดิ้ง จำกัด
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย เอวิเอชั่น จำกัด
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. โฮลดิ้ง จำกัด
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จำกัด
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทรด แมททีเรียล 2014 จำกัด
 • 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท ภูเก็ต จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด
 • 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท สินสาคร วอเตอร์เวิร์ค จำกัด
 • 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท สินสาคร เอสเตท จำกัด
 • 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. สตาร์ เอนเนอจี จำกัด
 • 2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท สตาร์ ไวร์ คอมบ์ จำกัด
 • 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอ็ดวานซ์ โรลเลอร์ จำกัด
 • 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท สินสาคร แฟซิลิตี้ส์ เซอร์วิส จำกัด
 • 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอจิ เลเบล (ไทยแลนด์) จำกัด
 • 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บลิสเวิร์ก จำกัด
 • 2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท สตาร์ อาร์เอฟไอดี จำกัด
 • 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไซเบอร์ เอสเอ็ม (ไทย) จำกัด
 • 2540 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด
 • 2540 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท จำกัด
 • 2538 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
 • 2538 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. อิ้งค์ แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด