คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายนพรัตน์ พานทองวิริยะกุล
  • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  • กรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการอิสระ
รายละเอียดเพิ่มเติม
นายอมร ดารารัตนโรจน์
  • รองประธานกรรมการ
  • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  • ประธานกรรมการบริหาร
รายละเอียดเพิ่มเติม
นางอัมพร ปุรินทวรกุล
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  • กรรมการอิสระ
รายละเอียดเพิ่มเติม