คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2563