ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คำชี้แจ้งการเดินทางและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 (แก้ไข)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)