ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลัก ดังต่อไปนี้

    • บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัย และเจลหล่อลื่น
    • บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษ
    • TNR (Beijing) Trading Co., Ltd. เพื่อดำเนินธุรกิจในประเทศจีน
    • TNR USA Inc. เพื่อดำเนินธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา
    • บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอิร์น จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายพืชสมุนไพร

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) (TNR)

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัย และเจลหล่อลื่น สามารถจำแนกประเภทธุรกิจได้เป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

ONETOUCH™ วางจำหน่ายทั้งในประเทศไทยและบางประเทศในแถบตลาดอาเซียน อาทิ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม สิงคโปร์ สำหรับประเทศไทย มีบริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายผ่านช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และร้านค้าออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. งานรับจ้างผลิต (OEM)

ธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นตามความต้องการของลูกค้า โดยมีลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. งานประมูล (Tender)

ธุรกิจงานประมูล บริษัทฯ เข้าร่วมประมูลงานผลิตถุงยางอนามัยกับองค์กรภาครัฐ และองค์กรเอกชน (NGOs) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยองค์กรเหล่านี้จะดำเนินการจำหน่ายและแจกจ่ายถุงยางอนามัยไปตามภูมิภาคและทวีปต่าง ๆ ทั่วโลกเพื่อรณรงค์ทั้งในเรื่อง Health and Well-Being ซึ่งรวมไปถึงการวางแผนครอบครัว การป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผน การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ HIV/AIDS โดยบริษัทฯ มีการผลิตและส่งมอบถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ตามลักษณะของผลิตภัณฑ์และข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (BAGI)

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษโดยมีลูกค้าทั่วประเทศจากหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ อาหาร ยา และเครื่องสำอางค์ สินค้าอุปโภค/บริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมหนักบางประเภท เป็นต้น โดย BAGI มีกำลังการผลิตกล่องกระดาษประมาณ 220-300 ล้านกล่องต่อปี (ขึ้นอยู่กับขนาดของบรรจุภัณฑ์)

TNR (Beijing) Trading Co., Ltd. (TNRB)

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจในประเทศจีน

TNR USA Inc.

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอิร์น จำกัด

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายพืชสมุนไพร