สารจากประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นสื่อกลาง ในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โดยใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการมีเพศสัมพันธ์อย่างรับผิดชอบ เพื่อป้องกันโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ อันนำมาซึ่งปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย “ถุงยางอนามัย จึงเป็นทางออกหนึ่ง ตราบใดที่มนุษย์ยังคงมีเพศสัมพันธ์”

ในปี 2563 ที่ผ่านมา ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ที่ไม่สามารถคาดการณ์ถึงสถานการณ์ในอนาคตได้ ก่อให้เกิดความยากลำบากต่อการดำรงชีวิต และการดำเนินธุรกิจ ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย และการใช้ชีวิตของ ทุกคนในวงกว้าง ผมขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากการระบาดของไวรัสนี้

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยังคงดำเนินกิจการได้อย่างมั่นคง และยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตของผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และสิ่งแวดล้อม

จากวันเริ่มต้น บริษัทฯ ได้เติบโตไปพร้อมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม การศึกษา และ ความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นสื่อกลาง ในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โดยใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการมีเพศสัมพันธ์อย่างรับผิดชอบ เพื่อป้องกันโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ อันนำมาซึ่งปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย “ถุงยางอนามัย จึงเป็นทางออกหนึ่ง ตราบใดที่มนุษย์ยังคงมีเพศสัมพันธ์”

จากข้อมูลสถิติปี 2562 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบเยาวชนอายุ 15 – 24 ปี ป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 โรค ได้แก่ หนองใน ซิฟิลิส หนองในเทียม แผลริมอ่อน และกามโรคของต่อมและ ท่อน้ำเหลือง สูงถึง 125 ต่อประชากรแสนคน หากแยกรายโรคพบว่า โรคหนองในสูงถึง 70 และซิฟิลิส สูงถึง 39 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ ส่วนอัตราการคลอดของแม่วัยรุ่น ที่แม้ขณะนี้เริ่มมีแนวโน้มลดลง แต่เมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ใกล้เคียงกัน การคลอดของวัยรุ่นไทยก็ยังคงอยู่ในอัตราที่สูง โดยพบอัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 15–19 ปี เท่ากับ 35 คน ต่อจำนวนประชากรหญิง 1,000 คน กรมควบคุมโรคจึงพัฒนา ร่างยุทธศาสตร์ด้านถุงยางอนามัย พ.ศ. 2563-2573 ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560-2573 โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

  1. การส่งเสริมให้การใช้ถุงยางอนามัย เป็นวิถีชีวิตประจำวันของประชาชน
  2. การส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงถุงยางอนามัย
  3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพถุงยางอนามัย
  4. การพัฒนานโยบายและเสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัย และ
  5. การควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัย

บริษัทฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศให้สัมฤทธิ์ผล

ท้ายที่สุดนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท และทีมผู้บริหาร ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าเราจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป ขอขอบคุณท่าน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ที่ได้ให้การสนับสนุนและทุ่มเททำงานหนักมาโดยตลอด หากปราศจากทุกท่าน บริษัทฯ คงไม่สามารถฝ่าฟันผ่านพ้นภาวะความผันผวนต่างๆ ของ การดำเนินธุรกิจได้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯ จะยังคงได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจจากทุกท่านด้วยดีต่อไปในอนาคต

นายมีชัย วีระไวทยะ

ประธานคณะกรรมการ

นายอมร ดารารัตนโรจน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร