สารจากประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นสื่อกลาง ในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โดยใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการมีเพศสัมพันธ์อย่างรับผิดชอบ เพื่อป้องกันโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ อันนำมาซึ่งปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย “ถุงยางอนามัย จึงเป็นทางออกหนึ่ง ตราบใดที่มนุษย์ยังคงมีเพศสัมพันธ์”

ในปี 2564 ที่ผ่านมา หลังจากประเทศไทยและทั่วโลกเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด หรือ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก และภาคอุตสาหกรรมหลายภาคส่วนซึ่งในปี 2564 มีการผลักดันให้บุคลากรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 อย่างทั่วถึง ทำให้ทั่วโลกเกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ดี ยังคงมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 อยู่ ดังนั้นบริษัทฯ จึงยังไม่นิ่งนอนใจ ยังคงมุ่งมั่นในการปรับตัวทั้งด้านแผนงานกลยุทธ์และการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯน้อยที่สุดทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยดวามต่อเนื่องและสามารถรักษาเสถียรภาพได้ในระยะยาว ทำให้บริษัทฯ มีโอกาสในการเติบโตภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าสถานการณ์ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในปัจจุบันมีแนวโน้ม สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรคซิฟิลิสในกลุ่มอายุ 15-24 ปีโดยในปี 2559-2563 เท่ากับ 13.7 คน, 20.2 คน, 27.9 คน,41.4 คน และ 50.4 คนต่อประชากรแสนคน และสถานการณ์โรคหนองใน ในกลุ่มอายุ 15-24 ปี ปี 2559-2563 เท่ากับ 59.3 คน, 68.1 คน, 63.7 คน, 69.7 คน และ 58.8 คนต่อประชากรแสนคนตามลำดับ ซึ่งผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีโอกาสการ ติดเชื้อเอชไอวีมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ป่วยถึง 5-9 เท่า กรมควบคุมโรคจึงพัฒนาร่างยุทธศาสตร์ด้านถุงยางอนามัย พ.ศ. 2563-2573 ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560-2573

และจากข้อมูลของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเทศไทยมีการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2พ.ศ. 2560-2569 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569 เพื่อส่งเสริมการเกิดและเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้มีประสิทธิภาพที่แนะนำวิธีคุมกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพเอาไว้ โดยการใส่ห่วงอนามัยหรือฝั่งยาคุมกำเนิด ร่วมกับการใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งไม่เพียงแต่คุมกำเนิดแต่ยังป้องกันโรคติดต่อทางเพศด้วย

และในปี 2564 นี้ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทั้งของกรมควบคุมโรคและกรมอนามัยให้สัมฤทธิ์ผลได้ โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และยุติธรรม รวมถึงการคิดค้นพัฒนาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ มีคุณภาพ เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม การศึกษา และความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการช่วยเหลือดูแลชุมชนและสังคมไปพร้อมๆ กัน โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายในการที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน และสามารถรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียได้ทุกกลุ่ม

ท้ายที่สุดนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท และทีมผู้บริหารขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าเราจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มดวามสามารถเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯ จะยังคงได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจจากทุกท่านด้วยดีต่อไปในอนาคต

นายมีชัย วีระไวทยะ

ประธานคณะกรรมการ

นายอมร ดารารัตนโรจน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร