การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
รายงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ และสำเนางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดง ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
การใช้รหัส QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และสำเนางบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
แจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ