การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และสำเนางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดง ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)  
การใช้รหัส QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 และสำเนางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ กิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
แจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19