คณะผู้บริหาร

นายอมร ดารารัตนโรจน์
  • รองประธานกรรมการ
  • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  • ประธานกรรมการบริหาร
รายละเอียดเพิ่มเติม
นายสุเมธ มาสิลีรังสี
  • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
รายละเอียดเพิ่มเติม
นายปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์
  • ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
นายทศพร นิลกําแหง
  • ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
รายละเอียดเพิ่มเติม