รางวัล

Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)
รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2564 (ใบประกาศ) และ รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 3 ปีต่อเนื่อง
รางวัล โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (CE-EEC 2021)
Certifacate : Carbon Foot Print for Organization คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร
รางวัล Quality Award จาก TFDA
รางวัลนำเสนอผลงานดีเด่น โครงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ SMEs ด้วยระบบ Lean โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
รางวัล Quality Award จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
รางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฎิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ระดับทอง จากกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
รางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฎิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเงิน จากกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
รางวัลรองวิสาหกิจดีเด่น ด้านทีมงานอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้โครงการ “การจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม” จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม