รางวัล

รางวัล Quality Award จาก TFDA
รางวัลนำเสนอผลงานดีเด่น โครงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ SMEs ด้วยระบบ Lean โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
รางวัล Quality Award จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
รางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฎิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ระดับทอง จากกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
รางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฎิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเงิน จากกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
รางวัลรองวิสาหกิจดีเด่น ด้านทีมงานอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้โครงการ “การจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม” จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม