นายมีชัย วีระไวทยะ

 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 22 มีนาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการพาณิชย์ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • Honorary Degree of Doctor of Science, The University of Warwick (United Kingdom)
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพาณิชยศาสตร์และการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • Fellow (HONORIS CAUSA) of the Australasian Faculty (1995)
 • Public Health Medicine of the Royal Australasian College of Physicians
 • Fellow of the Trinity College Faculty (1999)
 • The University of Melbourne, Australia
 • นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาประชากรและการพัฒนา สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒประสานมิตร
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาแพทยศาสตร์ Monash University ประเทศออสเตรเลีย
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Accreditation Program (DAP) 129/2016
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด
 • 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมการ บริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับ การปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่ง ประเทศไทย (TDRI)
 • 2556 - ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิ มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ
 • 2556 - ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคม สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
 • 2556 - ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งและประธาน สถาบันพัฒนาประชากรและชุมชนนานาชาติ (PDI) บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 2556 - ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้ง โรงเรียนมีชัยพัฒนา