รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 09/03/2565
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
1,537
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
24.05
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 29/08/2565 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
1,711
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.99
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด 78,750,000 26.25
2. THK INVESTMENT COMPANY LIMITED 36,000,000 12.00
3. น.ส. ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ 27,086,100 9.03
4. นาย อมร ดารารัตนโรจน์ 26,250,000 8.75
5. นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์ 26,250,000 8.75
6. นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ 26,250,000 8.75
7. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 8,034,900 2.68
8. บริษัท ซี เอ็ม เอส โฮลดิ้ง จำกัด 7,352,400 2.45
9. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 6,663,900 2.22
10. นาย ชัยวัฒน์ จิระบุญมา 6,000,000 2.00