นายศิลป์ชัย รักษาพล

  • กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 22 มีนาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชีทั่วไป มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • Director Accreditation Program (DAP) 129/2016
ตำแหน่งปัจจุบัน
  • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
  • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด
  • 2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วีม่า (ไทยแลนด์) จำกัด