พัฒนาการที่สำคัญของบริษัท

2536

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 โดยครอบครัว ดารารัตนโรจน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับจ้าง ผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยที่มีคุณภาพสูง ตามความต้องการของลูกค้า

โรงงานแห่งแรกของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่นิคม อุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ด้วยกำลัง การผลิตติดตั้งเริ่มต้นที่ 60 ล้านชิ้นต่อปี

2541

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 120 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ส่งผลให้มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 30 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท เพื่อขยายกำลังการผลิตถุงยางอนามัย

2542

บริษัทฯ เริ่มผลิตและจำหน่าย ถุงยางอนามัย ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ในชื่อ“วันทัช”

2543

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 30 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ส่งผลให้มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 150 ล้านบาท เป็น 180 ล้านบาท เพื่อขยายกำลังการผลิตถุงยางอนามัย

2545

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 12 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 120,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ส่งผลให้มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 180 ล้านบาท เป็น 192 ล้านบาท เพื่อขยายกำลังการผลิตถุงยางอนามัย

2546

บริษัทฯ เริ่มผลิต เจลหล่อลื่นสูตรน้ำ

2548

บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1748(2)/2548 จาก BOI โดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับการผลิตถุงยางอนามัยตามที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

2551

เปิดตัวเจลหล่อลื่นภายใต้ เครื่องหมายการค้าของ บริษัทฯ ในชื่อ “วันทัช”

2553

เริ่มการผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองด้วยกำลังการผลิตติดตั้งเริ่มต้นที่ 256 ล้านชิ้นต่อปี

2554
  • ทำสัญญารับจ้างผลิตกับ United Medical Devices เพื่อผลิตถุงยางอนามัยและ เจลหล่อลื่น ภายใต้เครื่องหมาย การค้า PLAYBOY
  • เป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว ในประเทศไทย
2555

บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2117(1)/2555 จาก BOI โดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับการผลิตถุงยางอนามัยตามที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

2559

มิถุนายน

  • มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและเพิ่มผู้บริหารภายใน เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  • เปิดตัว ONETOUCH™ 003 ถุงยางอนามัยผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ มีความบางเพียง 0.03 มิลลิเมตร

พฤศจิกายน บริษัทฯ เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ภายใต้สัญลักษณ์ TNR เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 โดยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

2560

ตุลาคม ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนของไทยภายในการต่อต้านการทุจริต (Thailand Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) โดยได้รับการตอบรับเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560

2561

เมษายน ลงทุนในเครื่องหมายการค้าPLAYBOY บริษัทฯซื้อสิทธิการขายและทำการตลาดถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ภายใต้เครื่องหมายการค้า PLAYBOY ทั่วโลก ต่อจาก UNITED MEDICAL DEVICES หรือ UMD ที่ได้รับใบอนุญาตจาก PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL,INC (“PLAYBOY“) ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยงบลงทุน 15 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ พร้อมรับสิทธิในการขายและทำการตลาดถุงยางอนามัย และเจลหล่อลื่น ภายใต้เครื่องหมายการค้า PLAYBOY ใน 188 ประเทศทั่วโลกแต่เพียงผู้เดียว

สิงหาคม ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษ บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (“BAGI”) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายกล่องกระดาษ โดยบริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญใน BAGI ทั้งหมด จำนวน 1,691,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 100 จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BAGI จำนวน 3 ราย ซึ่งประกอบด้วย (1) บริษัท โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“OPT”) 2) OJI Holdings Corporation (“OHC”) และ (3) OJI Asia Packaging Sdn. Bhd. โดยธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 และมีราคาซื้อขายหุ้นที่แท้จริงจำนวน 24,800,000 บาท

2562

สิงหาคม เปิดบริษัทย่อยในประเทศจีน บริษัทฯได้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ชื่อ TNR(BEIJING) TRADING CO,LTD. ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อรับรองการดำเนินธุรกิจในประเทศจีน

2563
  • ครบรอบ 20 ปี ONETOUCH
  • เปิดตัวถุงยาง PLAYBOY SWEET LOVE 6 สี 6 กลิ่น 6 รส
  • เปิดตัวสินค้า แอลกอฮอล์ และเจลทำความสะอาด
2564
  • บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อ TNR (USA) Inc.
  • บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอิร์น จำกัด