วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัย และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่มีคุณภาพสูง มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลก
พันธกิจ
มุ่งมั่นเป็นผู้นำระดับโลกด้านการผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นที่มีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า โดยพัฒนากระบวนการผลิต การบริการ รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับให้มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ ดำรงไว้ซึ่งคุณภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม

ค่านิยมองค์กร : STRICT

S
1. SERVICE SIMPLICITY AND QUALITY

มุ่งเน้นคุณภาพสินค้าและการบริการให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าทุกกระบวนการทำงานและทุกขั้นตอนของการผลิตและการบริการ

T
2. TEAMWORK

ทำงานเป็นทีมทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการทำงานอย่างเต็มใจ

R
3. RESPONSIBILITY ACCOUNTABILITY

มีความรับผิดชอบและมีวินัยในการทำางาน ตั้งใจปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นและมีระเบียบวินัยในการทำงาน

I
4. CONTINUOUS IMPROVEMENT

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรียนรู้และพัฒนาวิธีการทำงานหรือขั้นตอน การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ตลอดเวลา

CT
5. CUSTOMER TAKE CARE

ให้ความสำคัญต่อลูกค้า ค้นหาความต้องการ ดูแลเอาใจใส่และบริการลูกค้า ให้เกิดความประทับใจตลอดเวลา รวมถึงลูกค้าภายในองค์กร