ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ล้านบาท

รายได้รวม

กำไรสุทธิ

สินทรัพย์รวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ล้านบาท

งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 61
31/12/2561
งบปี 62
31/12/2562
งบปี 63
31/12/2563
งบปี 64
31/12/2564
ไตรมาส 1/65
31/03/2565
ข้อมูลทางการเงินรวม
สินทรัพย์รวม 1,988.74 2,009.04 2,041.22 1,598.11 1,699.18
หนี้สินรวม 800.24 781.73 783.90 877.82 910.60
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,188.49 1,227.31 1,257.32 720.29 788.58
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
รายได้รวม 1,736.82 1,764.87 1,760.43 1,659.33 520.44
กำไรสุทธิ 274.15 100.10 111.43 -464.84 68.23
กำไร (บาทต่อหุ้น) 0.91 0.33 0.37 -1.55 0.23
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 17.69 6.27 6.13 -30.91 -29.17
ROE(%) 24.94 8.29 8.97 -47.01 -44.08
อัตรากำไรสุทธิ(%) 15.78 5.67 6.33 -28.01 13.11