นายสุรพล ดารารัตนโรจน์

กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น : 26,250,000
คุณวุฒิการศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • Director Accreditation Program (DAP) 124/2016
ตำแหน่งปัจจุบัน
  • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี เอ็ม เอส โฮลดิ้ง จำกัด
  • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/ กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท ภูเก็ต จำกัด
  • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/ กรรมการ บริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/ กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/ กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด
  • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
  • 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท จำกัด
  • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/ กรรมการ บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด