คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายอมร ดารารัตนโรจน์

 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 29 กันยายน 2536
สัดส่วนการถือหุ้น : 8.75
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of Montevallo, Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Accreditation Program (DAP) 123/2016
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอินซ์ จำกัด
 • กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TNR USA Inc.
 • 2536 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี เอ็ม เอส โฮลดิ้ง จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ THK Investment Company Limited
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท ภูเก็ต จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. สตาร์ เอนเนอจี จำกัด
 • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด