นายปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์

  • ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 มิถุนายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรระยะสั้น (Mini MBA) สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งปัจจุบัน
  • 2540 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)