คณะกรรมการบริหาร

นายทศพร นิลกําแหง

  • ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 มิถุนายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
  • ปริญญาโท สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Webster University ประเทศเนเธอร์แลนด์
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC)
ตำแหน่งปัจจุบัน
  • 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)