คณะกรรมการบริหาร

นางสาวศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์

 • กรรมการ
 • รองประธานกรรมการบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 29 กันยายน 2539
สัดส่วนการถือหุ้น : 9.32%
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Accreditation Program (DAP) 123/2016
 • Director Certification Program (DCP) 283/2019
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอินซ์ จำกัด
 • กรรมการ TNR USA Inc.
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี เอ็ม เอส โฮลดิ้ง จำกัด
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แค็บ ไดรเวอร์ส จำกัด
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. สมาร์ท โลจิสติกส์ จำกัด
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. โฮลดิ้ง จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ THK Investment Company Limited
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท ภูเก็ต จำกัด
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยาม ทรี ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สินสาคร เอสเตท จำกัด
 • 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สตาร์ ไวร์ คอมบ์ จำกัด
 • 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท จำกัด
 • 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สตาร์ อาร์เอฟไอดี จำกัด
 • 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
 • 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. อิ้งค์ แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
 • 2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวิลด์ แฟกซ์ เปเปอร์ จำกัด
 • 2528 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด