นายนพรัตน์ พานทองวิริยะกุล

  • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  • กรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 16 พฤษภาคม 2562
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและ หลอดเลือด รพ.จุฬาลงกรณ์
ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • Director Accreditation Program (DAP)
  • Director Certification Program (DCP)
ตำแหน่งปัจจุบัน
  • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
  • 2556 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลบีเอ็นเอช