โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

  • คณะกรรมการตรวจสอบ
  • คณะกรรมการอิสระ
  • คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  • คณะผู้บริหาร