คณะกรรมการบริหาร

นายสุเมธ มาสิลีรังสี

  • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  • เลขานุการบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 พฤษภาคม 2561
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

  • หลักสูตร "Strategic CFO in Capital Market" รุ่นที่ 7 ปี 2561

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 34/2020
ตำแหน่งปัจจุบัน
  • 2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน TNR (Beijing) Trading Co.,Ltd.
  • 2561 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
  • 2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • 2545 - 2561 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี / ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี / ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด