นายโกมล ดารารัตนโรจน์

 • กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 22 มีนาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด University of Montevallo, Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Accreditation Program (DAP) 129/2016
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี เอ็ม เอส โฮลดิ้ง จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท ภูเก็ต จำกัด
 • 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท สยาม ทรี ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด
 • 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร Star System International Limited
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สินสาคร วอเตอร์เวิร์ค จำกัด
 • 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สตาร์ ไวร์ คอมบ์ จำกัด
 • 2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท สตาร์ อาร์เอฟไอดี จำกัด
 • 2528 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด
 • 2520 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด