ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 - กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
ขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการบริษัทที่ลาออก (แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
ขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 - กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล
แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการบริษัทที่ลาออก
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)